Share

הסיפור שייך למאמר פרשת וזאת הברכה: האחדות- תנאי למלוכה. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

כיתה ה' היא כיתה ממושמעת והמורים מאד משתבחים בהתנהגות תלמידיה, וכמו בכל שנה, עם תחילת הלימודים התכוננה הכיתה לבחירת הוועד החדש. למרות שהיחסים החברתיים בין התלמידים טובים וקיימת עזרה הדדית וכו', התחילו בין התלמידים ויכוחים ביחס למועמדים מתאימים. עלו מספר שמות מועמדים לגביהם לא הייתה הסכמה, הן בנוגע להתאמתם לתפקיד, והן בנוגע לטוהר כוונתם בנוגע ל"טובת הכיתה".

עמית, אחד התלמידים השקטים, שלא נחשב למרכזי בחברה, העלה הצעה: "חבר'ה, חבל על הויכוחים והבלגן שכבר מתפתח כאן, נראה לי שתחילה עלינו לשבת ולדון מה אנחנו רוצים שהועד יעשה, או מה הם בכלל תפקידי ועד הכיתה. רק כשתהיה הסכמה בינינו על המטרות, על תפקידי הועד, נוכל לחשוב על מועמדים מתאימים".

ההצעה הזו התקבלה ברוב דעות. התלמידים הבינו שאין טעם להתווכח על מועמדים, לפני שיש הסכמה על המטרות, והאסיפה בנושא נקבעה ליום שלישי בשבוע. עמית ואלעד החליטו לעשות עבודת הכנה. הם הלכו אחר הצהריים של יום ראשון לחברי הועד של הכיתה מעליהם, ושאלו אותם האם היתה להם רשימת מטרות לתפקיד הועד. הם השיבו בחיוב ומיד השיגו להם את הדף שבו רשימת המטרות.

עמית ואלעד הופתעו לטובה מקריאת דף המטרות. הם לא האמינו שילדים בכיתה ה' חושבים על מטרות כה חשובות: עזרה לחברים חלשים בלימודים, תורנות בביקור חולים, ייצוג הכיתה בפני הנהלת בית הספר, ארגון מסיבות "יום הולדת" ועוד. לאחר התיעצות, החליטו להגיע לאספת הכיתה עם הצעות מוסכמות, בדומה לאלו של הכיתה מעליהם, הבוגרת יותר.

האם הצליחה כיתה ה' בבחירת ועד טוב?

באסיפת הכיתה, הקריאו עמית ואלעד את רשימת המטרות המפורטת ולאחריה היה דיון במשך שעה ארוכה: מה לוקחים מהרשימה ומה מוסיפים. בסופו של דבר התקבלה הסכמה על פי רוב לחמש מטרות חשובות שעמדו בפני ועד הכיתה. בשלב השני התקיימה הצבעה של תלמידי הכיתה לבחירת ועד לכיתה. המעניין הוא ששניים מחברי הועד שנבחרו היו עמית ואלעד. רבים מחברי הכיתה הסבירו את בחירתם: "הסיכוי שהועד יישם את המטרות החשובות הוא יותר גדול כששני היוזמים נמצאים בתוכו".

שאלות דיון

  1. במה ניתן לראות בסיפור ביטוי לאחדות?
  2. האם יש לאחדות שבסיפור קשר להנהגה? אם כן, מהו?
  3. מדוע לדעתך חשוב שתהיה אחדות בציבור?
  4. האם אתה מכיר את רעיון האחדות בעוד תחום בחיים? בבית הספר שלך/ בתנועת הנוער/ בשכונה?