Share

ההפעלה שייכת למאמר פרשת כי תשא: מסירות נפש של מנהיג. מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמעבירים לילדים את ההפעלה.

"פעם, היו אנשים רציניים, אמיתיים…" מלמל גדי ספק לעצמו ספק לשומעיו. היה זה בתום דיון מסביב לשולחן שבת, על אחת מהפרשיות שהסעירו לאחרונה את הציבור- מעילות של אנשים בכירים במסגרת תפקידם.

"אתה צודק, אבל תמיד היו נאמנים ופחות נאמנים ואף רמאים." הגיב דן, גיסו של גדי. "השאלה היא לא מה קורה מסביבנו, אלא מה קורה בתוכנו, בתוכו של כל אחד מאתנו. אם נצליח לתקן כל אחד ולו במעט את התנהגותו הציבורית, האישית, ייטב לכולנו. ברשותכם, אביא בפניכם ציטוט מדברי ראש ממשלתנו הראשון, מר דוד בן גוריון ז"ל, שלכל הדעות היה מהפכן גדול": 

"לא די שיידע המפקד את מלאכתו. עליו להיות אוהב את האדם, שחיי הפקוד שלו יהיו יקרים לו והחייל שנשלח אליו יהיה יקר לו, שיאהב אותו. רק מפקד כזה ימצא בפקודיו מסירות-הנפש שתוליכם לכל אשר ישלח אותם. אם המפקדים יעוררו את האמון, את הדבקות ואת האהבה בחיילים שלהם – אזי תדע כל אם עבריה כי הפקידה את גורל בניה בידי המפקדים הראויים לכך."

(מקור ציטוט זה והבאים בהמשך הוא באתר http://www.pitgam.net/ תחת הערך "בן גוריון". מומלץ לקרא שם ציטוטים נוספים מדבריו ברוח זו).

דוד בן גוריון היה "נאה דורש-נאה מקיים" כלומר, כל מה שדרש וציפה מאחרים דרש מעצמו ובדרך כלל גם קיים. ימיה הראשונים של מדינת ישראל היו קשים ביותר. היה צורך לקבל החלטות גורליות, מסוכנות, אך משמעותיות לעתידו של עם ישראל ושל ארץ ישראל. היה צורך במנהיג משכמו ומעלה, איש חזון, שאחת ממידותיו היסודיות היא מסירות נפש.

"בחכמתו הרבה ידע גם איך להשיג את מסירות הנפש מאחרים. מי שרוצה לחוש את מסירותו של בן גוריון עד סוף ימיו, ייסע לשדה בוקר ויבקר בצריפו, ויראה באלו תנאים חי ראש ממשלתנו הראשון במשך כעשרים שנה", השלים דן את דברי הערכתו לדוד בן גוריון.

מה עמד מאחורי מסירות הנפש של דוד בן גוריון?

"דן, נראה שחשוב לשמוע עוד קצת על דוד בן גוריון". "אין בעיה, הציטוט הבא הוא בנושא אופיו הרצוי של מנהיג, של מדינאי": 

"מדינאי, שהשלטון בשבילו אינו מטרה אלא אמצעי לשרת את עמו ואידיאל חייו, חייב לבחון את הנסיבות, התנאים והצרכים של זמנו ומקומו, וגם כושרו, סגולותיו ונטיותיו, כשהוא בא לקבוע אם רצוי שיוסיף לעמוד ליד ההגה, או שיסתלק זמנית או לחלוטין." 

"כאן", מסביר דן למי שאולי לא הבין, "כאן רומז בן גוריון לאותם מנהיגים שרואים בתפקיד ציבורי אתגר אישי במימוש מטרתם. מנהיגים כאלה, עדיף שיפנו את מקומם לאחרים הרואים את תפקידם כשליחים למען העם והארץ".

מסירות הנפש של דוד בן גוריון נבעה מתוך חזונו הגדול שמדינת ישראל היא שלב בגאולת העם מגלותו, "אינני יודע מה העם רוצה, אבל אני יודע מה העם צריך", אמר, וכן אמר "בארץ ישראל, מי שלא מאמין בניסים הוא לא מציאותי". מי שרואה התערבות משמים לתהליך הגאולה של העם, טבעי הוא לו למסור נפשו וכל מאודו להגשמת החזון.

הצעת דיון

  1. מה היא דעתו של דן ביחס לראש הממשלה הראשון?
  2. מהי הדרך, לדעת בן גוריון, להשיג מסירות נפש אצל חיילים, פקודים, לתפקידם כלוחמים?
  3. מה מסמל הצריף בשדה בוקר ביחס לאישיותו של ראש ממשלתנו הראשון?
  4. האם גם אתם מכירים סיפורים על מסירות נפש?

קרדיט תמונות: דוד בן גוריון- Maria Kaplina