לשון נקיה

הדיבור הוא המאפיין הייחודי של האדם על פני כל הנבראים. מערכות הגוף שלו דומות לאלה שבמחלקת היונקים ולכן גם מתאפשר למדע הרפואה לבצע הדגמות ומחקרים מקבילים לקידום הרפואה. כשברא ה' את האדם נאמר שם: "ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה" (בראשית, ב:ז). תרגום "אונקלוס" על התורה מתרגם זאת לכוח הדיבור שה' טבע באדם. זהו אם כן יתרונו העיקרי של האדם על פני יתר הנבראים. פרשת "נח" מלמדת אותנו את מעלת הדיבור הנקי. הבטוי של האדם על ידי דבורו צריך להיות מחושב, כזה התואם את היותו נברא ב"צלם א'להים".

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "לשון נקיה".

שחיתות

דור המבול הוא הדור שהגיע לשחיתות מוסרית כל כך גבוהה עד שלא ניתן היה עוד לשאת זאת. פרשת "נח" מלמדת אותנו ששחיתות עלולה להביא להשחתה! כלומר, העולם הוא לא הפקר! "יש דין ויש דיין". מי שחשבו שיכולים הם להתנהל בשחיתות מוסרית, בחמס ולהפיל את מוראם על בני האדם, הביאו, בסופו של דבר, על עצמם את ההשחתה הנוראית, הרס כללי של העולם, עם כל בני האדם ובעלי החיים, חוץ ממשפחת נח ובעלי החיים שציווה אותו ה' לשמור להמשך קיום העולם.

למאמר המלא וסיפור ילדים על המידה "שחיתות".

שכרות

העולם היפה שברא ה' ניתן לאדם לשירותו. הוא קיבל רשות להשתמש בכל מה שנברא לפניו: הדומם, הצומח והחי. אלא שעליו לעשות זאת באופן מושכל. לא להביא להשחתה, לא של הנבראים ולא של עצמו. פרשת "נח" מלמדת אותנו ששימוש לא שקול במוצר מזון עלול להביא נזק על האדם עצמו. למשל, מוצר הגפן – היין – יכול להביא שמחה ותחושה טובה לאדם, כל עוד הוא בשימוש סביר, אך אם צורכים ממנו יותר מדי גורם הוא לשכרות המביאה את האדם לביזוי.

צניעות

הצניעות הינה מאז ומתמיד אחת ממידות היסוד של האדם. זהו כבודו הבסיסי של כל אדם באשר הוא. עוד לפני שיחשוף את זהותו, יוציא מילה מפיו, ניתן להבחין בו אם צנוע הוא אם לאו. ההתמודדות עם מצב נתון של חוסר צניעות אינו קל, גובל הוא בפיתויים רגעיים בני חלוף ולא כל אחד עומד בהם. פרשת "נח" מלמדת אותנו על שם ויפת שנהגו בגדלות במצב של חוסר צניעות בו היה נתון אביהם נח, הם שמרו על כבודו במוצאם דרך מכובדת לכסותו.

חידת המידות

 ילדים יקרים, שימו לב.

בחידה שלפניכם רמוזה אחת מארבע המידות שבפרשה. עליכם למצא איזוהי. בהצלחה:

האוירה בכיתה מאד נעימה

כי מדברים בה ב- "_____________  _____________"