Share

בעולם שאנו חיים בו יש את כל התנאים לחיים טובים. אחד התנאים הוא קיום יחסי אמון בינינו. פרשת "כי תבוא" מלמדת שחובה לתת דין וחשבון על מעשינו וזה בסיס לאמון הדדי.

העולם שאנו חיים בו, עשיר הוא בכל מה שזקוקים להם בני האדם לחייהם: מזון, אמצעי קיום כמו בתים וכלי בית, מעיינות, אוצרות טבע, מחצבים שונים ועוד הרבה מאד פרטים. חיי חברה טובים, מאפשרים שכל אחד יוכל ליהנות מהעולם היפה והטוב הזה עם השקעה מסוימת בצורה של תשלום או שותפות וכדומה. תנאי עבודה טובים, מאפשרים לבעלי משפחות להתפרנס בכבוד ולכלכל את משפחותיהם.

אחד התנאים היסודיים ביחסי העבודה הוא "אמון". כלומר, אמון שמתפתח בין המעסיק לעובד ולהיפך. אמון מביא גם להערכה טובה של המעסיק את העובד שלו ואף להחליט לשפר לו את תנאי עבודתו: העלאת השכר, שיפור תנאי העבודה וכדומה. לעומת זאת, חוסר אמון יגרום למשבר ביחסי העבודה ואף עלול להביא לידי פיטורין של העובד.

לתת דין וחשבון למעסיק או למי שמחוייבים מסיבה זו או אחרת, זהו ערך חשוב. ניתן להבחין בכמה סיבות לחשיבות הערך הזה:

  • יושר. כלומר, לדווח לאחראי עליך על התנהלות תקינה בכספים או ברכוש שהיית מופקד עליו.
  • שקיפות. כלומר, ליצור תרבות חברתית של אמון ואי הסתרה.
  • נקיון כפים. כלומר, ניתוק מכסף או רכוש שלא שייך לך.
  • חינוך לא לחמוד את מה שלא שייך לי.

דין וחשבון בפרשת כי תבוא

ואכן התורה מחנכת אותנו תמיד להיות ישרים. בפרשת השבוע "כי תבוא" מחייבת התורה את בעל השדה לתת דין וחשבון על מעשרות (=מתנות מיוחדות) שחייב היה לתת לכהן, ללוי ולעני במשך השנים. גם מי שידוע בצבור כאדם ישר והגון, חייב לדווח (פעמיים בשבע שנים) על נתינת המעשרות כראוי.

סיפור מעניין שהיה בספר במדבר מלמד גם הוא אותנו על חשיבות הדיווח:

משה רבנו היה אחראי על כל מלאכת בניית המשכן (בית עבודה ה' הזמני, עד שנבנה בית המקדש): גיוס התרומות, העברתן לאמנים, וכו'. בסיום העבודות, כשכלי המשכן היו כבר מוכנים. פרסם משה דין וחשבון על כל התרומות: כמה זהב תרמו בני ישראל, כמה כסף, כמה נחושת וכו'. כך שלמרות שמשה רבנו זכה לתואר "נאמן" מהקדוש ברוך הוא: "בכל ביתי נאמן הוא" הוא בכל זאת ראה חובה לעצמו לדווח על כל תרומה שהגיעה למשכן. זוהי בהחלט דוגמה אישית גדולה, המלמדת על זהירות רבה בכספי ציבור.

היכן פוגשים ילדינו ערך/מידה זו?

ילדינו אמנם צעירים מלהתעסק בסכומי כסף גדולים, וגם לא מרבים לתת להם משימות הכרוכות בדווח על הוצאות כספיות משמעותיות. אבל, אדרבה, חינוך מגיל צעיר לדווח על כל הוצאה כספית, כגון שליחות לקניית מצרכים מהמכולת וכדומה, יכול לבסס אצלם את ערך הדווח וגם את האמון הנרכש עם הזמן בינם לבין הוריהם או מוריהם, בהקשר למשימות הכרוכות בהוצאות כספיות.

סיפורי ילדים: לתת דין וחשבון


פרשת כי תבאהערך "לתת דין וחשבון" בא לידי ביטוי בשני סיפורים:

הסיפור הראשון הוא על אבא שמנהל את ענייני הכספים בבית, אך יודע שכדי להצליח בתפקידו, הוא צריך לשתף את האמא שתורמת חלקה בנושא.

הסיפור השני הוא על מנהל בית ספר שמשתדל לעזור לתלמידיו, ובזכות רעיון מעניין שעלה בדעתו הצליח לחסוך כסף רב מהורי תלמידיו. 

  • לעילוי נשמת רבי מנחם בן חלקיה זצ"ל.
  • לעילוי נשמת שושנה בת רבי שמעון ע"ה ולהצלחת האתר.
  • לזווג הגון בקרוב בע"ה.