Share

העולם שלנו יפה וטוב. האדם קיבל רשות להשתמש בכל מה שנברא לכל מה שהוא צריך ולהנאתו, רק הוזהר שלא לקלקלו.

בפרשת "שופטים", מופיעה הדרכה מעניינת בעניין של מניעת השחתת עצים. כאשר עם ישראל נדרש לצאת למלחמה כנגד אויב שמאיים עליו, תחילה הוא שם מצור על העיר כדי לגרום לה להיכנע. במהלך המצור רואה הצבא צורך לכרות עצים כדי למנוע למשל הסתתרות של האויב. במקרה שכזה, צריכים המפקדים לחשוב היטב, אלו עצים הכרחיים לכריתה ואלו עצים פחות הכרחיים. יש עדיפות להשאיר עצי פרי ולהסתפק בכריתת עצי סרק (=עצים שלא מניבים פרי למאכל).

סגנון ההוראה בתורה הוא "לא תשחית", כלומר אסור להשחית עצי פרי ללא צורך. כמובן שעל פי שיקול דעת המפקדים, אם צפויה עדיין בעיה, מותר לכרות גם עצי פרי.

האם רק עצים אסור להשחית?

מכאן התפתח האיסור המפורסם "בל תשחית" שהורחב גם על עצים באופן כללי, ועבר גם לחיים האזרחיים, הלא צבאיים, במשמעויות רחבות. למשל, אסור לבזבז מים "סתם ככה", כפי שנוטים הילדים לומר. יש גם להימנע מלזרוק אוכל, על ידי זה שלא נגיש כמות גדולה מדי לסועדים.

העולם שלנו יפה וטוב. האדם קיבל רשות להשתמש בכל מה שנברא לכל מה שהוא צריך ולהנאתו, רק הוזהר שלא יקלקלו. וכך מובא במקורות:

"ראה מעשי כמה נאים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי – בשבילך בראתי. תן דעתך (=שים לב) שלא תקלקל ותחריב את עולמי; שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך" (="נזק בלתי הפיך")קהלת רבה ז יג

ואכן, מאז ועד היום עמל האדם לפתח ולשכלל את העולם בכל התחומים: חקלאות, בניין, כלי עבודה, ועוד. לו היה השלום שולט בעולם, היינו זוכים לחיות בעולם משוכלל ויפה עוד יותר, אלא שיצרים קשים שהתגברו על מנהיגי מדינות, הביאו אותם למלחמות ביניהם, לשפיכות דמים ולהשחתה רבה של דברים טובים.

השחתת עצים או הריסת בתים במהלך מלחמה, גורמים להרבה צער והפסד. אך זאת קשה למנוע. אחרי שמלחמה פרצה, לוחמים החיילים אלה באלה ומטרתם היא לנצח את האויב, לכבוש את המדינה ועניין ההשחתה לא עומד בפני המטרה החשובה יותר בעיניהם – נצחון האויב.

האם יש דרך למנוע השחתת עצים, בכל זאת?

סיפורי ילדים – בל תשחית

שופטים בל תשחיתהסיפור הראשון על מדורות ל"ג בעומר שבשכונה. בכל שנה מכינים ילדי השכונה מדורות גדולות. פעם אחת חשב דוד להיעזר בענפים מעץ בגינה הצבורית שבשכונה. האם הצליח? מי התערב בשלב הביצוע?

הסיפור השני על משפחה הגרה בצפיפות ובגינתה שתולים עצי פרי. כשהחליטה להרחיב את ביתה עמדה בפניה השאלה: האם תכרות אותם לטובת הבניה או לא?

נקוה כולנו לשמירה על העצים ולהימנעות מהשחתת כל רכוש.

 

 אם אהבת את התכנים שלנו, את הסגנון, ואת החזון, אנו נשמח לשמור איתך על קשר. אנא מלא את הפרטים שלך בטופס. אנו נשלח במייל רק דברים טובים ומועילים לחינוך ילדיך למידות טובות.