Share

הסיפור שייך למאמר פרשת בראשית: מתנה ושמה "בחירה חופשית". מומלץ לקרוא את המאמר לפני שמקריאים לילדים את הסיפור.

בית הספר על שם "ביאליק" הוא בית ספר גדול שבו לומדים כאלף תלמידים. לבית הספר יש מנהל ושני סגנים. עיקר תפקידם של הסגנים הוא לטפל במערכת השעות ובבעיות משמעת. אורה לומדת בכיתה ו'4 ובכיתתה 30 תלמידים, בהפסקות היא אוהבת לשחק עם חברותיה לכיתה בחצר בית הספר.

בבית ספר גדול כמו "ביאליק" יש מספר מגרשים לשימוש התלמידים בהפסקות וישנה גם תורנות שימוש בכל מגרש. אך לא פעם, כשמגיעה כיתה מסוימת למגרש בהתאם לתורנות הידועה, היא מוצאת כיתה אחרת שתפסה את המגרש שלא כדין. מה עושים? ניגשים למורה תורן להסדיר את הדבר, אבל לא פעם אותו מורה תורן לא פנוי או לא נמצא בכלל ואז כמובן מתפתח ריב בין הכיתות.

אורה כבר הייתה עדה לאירועים לא נעימים בין כיתות שונות והחליטה להציע פתרון לבעיה.

היא צרפה אליה שלש חברות מכיתתה וביקשה מהמזכירה לתאם פגישה עם סגן המנהל אבי. בפגישה של בנות כיתה ו' עם אבי סגן המנהל, הביעו הבנות את צערן מהמריבות שמתפתחות בין הכיתות על רקע תפיסת המגרשים. "הבעיה ידועה" השיב אבי, "אנחנו משתדלים לעמוד על ביצוע התורנות בין הכיתות, אך לצערנו, לא תמיד בהצלחה." אז, בקשה אורה להעלות את הצעתה: בכל כיתה ייבחרו "מגשרים". תפקידם יהיה לנסות לפתור בעיות חברתיות המתעוררות בהפסקות בדרכי שלום. אם לא יצליחו יערבו בשלב זה את סגן המנהל.

סגן המנהל אבי התלהב מהרעיון והציע לקיים פגישה משולשת: היועצת והבנות יחד איתו. הפגישה התקיימה וההצעה התקבלה. לאחר כשבועיים של התארגנות, יצאה התכנית לדרך, כשבכל כיתה נבחרו "מגשרים". היועצת ישבה עם מחנכות כל הכיתות ויחד ניסחו תקנון שפורסם בכל הכיתות.

מנהל בית הספר, המבקר במגרשים מדי פעם, התפעל מהאוירה הנעימה השוררת מזה כחודש ימים. הוא החליט להעניק תעודת הוקרה לארבע הבנות מכיתה ו'4 ותעודה מיוחדת ליוזמת הרעיון אורה. במעמד כל התלמידים הוענקו התעודות והמנהל ביקש מאורה רשות לכנותה בשם אורה "המגשרת". הוא הרחיב בפני התלמידים את משמעות הרעיון: "עד כה בחרו התלמידים, אמנם מתוך לחץ, להתמודד או לריב על ה'שליטה' במגרש. זוהי בחירה לא טובה, כמובן. אך היוזמה של אורה נבעה מתוך בחירה בדרכי שלום והבנה. והתוצאות לא אחרו לבא: כבר חודש ימים שיש אוירה נעימה במגרשים ואין מריבות בין הכיתות. תזכרו- תמיד ישנה בחירה חופשית- צריך פשוט להתאמץ ולמצוא אותה בתוכנו".